Dates de matrícula per al curs 2024 – 2025

Renovació i nova matrícula: 1 a 30 de juny.

Matrícula presencial: dimecres 18al 20 de juny. De 16:00 a 20:00 hores. (cita prèvia telèfon: 630 656 022)

 

Impresos de matrícula per al curs 2024 – 2025

Impresos de matrícula per al curs 2024 – 2025 en l’Escola de Música del Centre Artístic Musical de Bétera:

IMPORTANT: Guardeu l’imprés de matrícula al escritori per a omplir-lo i manar-lo al mail de la societat:

musicabetera@musicabetera.es

IMPRÉS MATRICULA EMPLENABLE                                 IMPRÉS ALTA SOCI

Instruccions Matrícula

 

 • El present imprés ha d’omplir-se amb lletra clara i en tots els seus apartats. Haurà d’entregar-se en Secretaria o de forma telemàtica al correu: musicabetera@musicabetera.es

 • L’elecció d’horaris s’efectuarà al setembre, per especialitats i seguint el criteri acordat per la Comissió de Coordinació Pedagògica que es farà públic.

 • Les classes de piano complementari, seran opcionals per als alumnes d’Ensenyances Elementals de 3r i 4t així com els d’Ensenyances Professionals. Les classes seran de 30 minuts setmanals. Igualment seran opcionals les classes de música de cambra per als alumnes de 3r d’Ensenyances Professionals.

 • El Centre Artístic Musical de Bétera establix un preu especial per als alumnes que estudien instruments  integrats en les agrupacions del CAM (banda, orquestra o cor) i que arribat el moment s’incorporen a les mateixes.

 • S’aplicaran descomptes en els casos de família nombrosa que s’acredite.

 • L’import de la matrícula no es tornarà en cap cas.

 • És obligatori que l’alumne/a, o el pare, mare o tutor en cas de menors d’edat, siga soci del Centre Artístic Musical de Bétera. En cas de no ser soci, haurà de presentar l’imprés junt a la matrícula.

 • En cas de donar-se de baixa d’alumne /a de l’escola, no es produïx la baixa automàtica de soci, per tal cosa, en cas de voler donar-se també de baixa de soci cal sol·licitar-ho expressament (sol·licitar imprés).

 • El càrrec de les mensualitats es realitzaran per anticipat entre l’1 i el 7 de cada mes.

 • L’import dels rebuts tornats s’abonarà en secretaria amb un recàrrec de 4 € per rebut, en concepte de gastos financers.

 • Els alumnes que tinguen pendent algun pagament del curs anterior o la quota de soci, NO se’ls farà efectiva la matrícula.

 • És obligatori matricular-se en llenguatge musical. Només aquells alumnes que hagen acabat els cursos de llenguatge musical podran matricular-se únicament d’instrument.

 

DESCARREGAR INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA