NORMES ASSIGNACIÓ D’ESPECIALITAT

L’Escola del CAM de Bétera segons el seu Projecte Educatiu té com a principal objectiu vetlar per el futur de les agrupacions de la societat, per aquesta raó estableix la ratio més equilibrada possible de cadascuna de les especialitats per a un correcte funcionament.
Els alumnes indicaran en la matrícula del present curs una prioritat instrumental, fins a tres especialitats, la direcció del centre proposarà per a la seua assignació i en el cas de no ser possible es crearà una llista d’espera vàlida per al present curs i l’inici del següent.
La llista d’espera tindrà unes preferències en els alumnes de 1EE, seguit dels cursos superiors, Bàsica, Iniciació II, segona especialitat i finalment els de infantil. Tots obligatòriament, excepte els exempt d’allò, han de estar matriculats en les assignatures comuns.
La societat proporcionarà, Baix cessió signada, l’instrument elegit excepte els casos que així es considere. En les especialitats de piano i percussió, sempre atenent a la disponibilitat de les aules es permetrà l’estudi en elles.

 

descarregar normes assignació especialitat

 

NORMES PER A LA TRIA D´HORARIS 2019-2020

Per establir els grups de llenguatge musical els alumnes podran triar un dels grups , en superar la ratio màxima s’establirà per nota mitja del curs anterior, sent un 0 els alumnes nous al centre.
Durant la primera setmana de setembre es citarà per a triar horaris de assignatures teòriques , cambra i l’especialitat.
Instruccions Tria horari de les especialitats:
– Cada professor es reunirà en els seus alumnes a l’hora i lloc acordat.
– El alumne, pare, mare, tutor, o persona en qui delegue que no estiga a l’hora acordada perd el dret en l’ordre d’elecció d’horari.
– La baremació per a confeccionar l’ordre d’elecció serà el següent:
1. Alumnes del curs anterior.
2. Alumnes nous a l’especialitat.
Dins d’aquesta ordenació es prioritzarà:
• Nivell:
– Jardí, iniciació 1, iniciació 2, bàsica i 1er EE. Elementals. (recomanable establir una franja horària pels més menuts de 30’ independentment siguen antics o nous )
– 2on EE. Elementals.
– 3er i 4rt EE. Elementals.
– EE. Professionals i adults.
• Nota d’instrument del curs anterior.
En cas d’empat, es prioritzarà per anys matriculat al centre, per any de naixement al més jove i finalment per ordre alfabètic a partir de una lletra triada per sorteig, que per al present curs 19-20 serà la “V”
Els alumnes triaran l’horari en funció de l’oferta de vacants que expose el professor/a i no es podran anar fins que tots els horaris estiguen adjudicats.
Si hi ha acord entre les parts, es podran realitzar canvis entre dos alumnes al mateix moment de l’adjudicació.
Cada alumne, pare, mare, tutor o persona en qui delegue deurà signar en el full d’horaris confirmant que està conforme en l’horari triat.
Tots els professors entregaran el full d’horaris a secretaria i la fulla de les signatures la guardaran en els seus casellers.

Direcció Escola de Música del Centre Artístic Musical de Bétera

 

descarregar normes tria horaris 2019-20